Heeft u een vraag over Amref Flying Doctors? Hier vindt u de antwoorden op vragen die vaak aan ons gesteld worden.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die vaak aan ons gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze stellen aan onze medewerkers.

                          

                           Wat is Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors werkt aan een betere gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Als Afrikaanse organisatie gaan we daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We richten ons op de opleiding van lokale mensen en op de bestrijding van ziektes. Ook zijn we gesprekspartner van overheden, met als doel een blijvende verbetering van gezondheidssystemen. Amref in Nederland werft fondsen die worden ingezet om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor aandacht bij publiek en politiek.

>> Terug naar boven

                           In welke landen werkt Amref?

Amref - sinds 2014 Amref Health Africa geheten - is gevestigd in Afrika. Vanuit onze regiokantoren in zeven Afrikaanse landen (Kenia, Oeganda, Tanzania, Ethiopië, Senegal, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan), werken we voor heel oostelijk- en zuidelijk Afrika. Met opleidingsprogramma’s in Oost-Afrika weten we veel mensen te bereiken – mede door de mogelijkheden die we bieden voor leren op afstand – door het gebruik van nieuwe telecommunicatietechnieken. Daardoor hebben ook in landen als Tunesië, Eritrea en Nigeria mensen profijt van Amrefs medische opleidingen en bijscholingscursussen voor verpleegkundigen.

Naast de vestigingen in Afrika heeft Amref wereldwijd landenkantoren, ook in Nederland. Hier zetten we ons in voor draagvlak en financiële steun voor onze projecten in Afrika. We geven informatie over de situatie ter plekke en we laten zien hoe effectief onze aanpak is.

>> Terug naar boven

                           Hoe is Amref ontstaan?

In 1957 stichtten drie chirurgen de Flying Doctor Service of East Africa. Het initiatief kwam van Dr. Michael Wood. Onder het motto 'als de zieken niet naar de dokter kunnen komen, zal de dokter naar de mensen moeten gaan' nam hij zelf de stuurknuppel van zijn vliegtuig in handen. Tegenwoordig is dit nog steeds dé manier om patiënten te helpen en lokale medici op te leiden in moeilijk bereikbare gebieden in Oost-Afrika.

>> Terug naar boven

                           Waarin onderscheidt Amref zich van andere ontwikkelingsorganisaties?

Amref is de belangrijkste organisatie voor de ontwikkeling van gezondheidszorg op het Afrikaanse continent. Ons hoofdkantoor staat in Nairobi, Kenia. 97% van onze medewerkers is Afrikaan. Dat is onze kracht, want wij geloven in Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Samen met de lokale bevolking werken we aan projecten die hun leefomgeving gezonder en welvarender maken.

>> Terug naar boven

                           Hoe komt Amref Flying Doctors aan geld?

Als particuliere hulporganisatie zijn we afhankelijk van giften. Wij krijgen fondsen van stichtingen, bedrijven, non-gouvernementele organisaties en particuliere donateurs. Ook u kunt ons steunen.

>> Terug naar boven

                           Belegt Amref Flying Doctors?

Soms hebben we geld niet direct nodig voor onze projecten. Bijvoorbeeld omdat een programma wel drie of vier jaar duurt, terwijl we het geld ervoor al op onze rekening hebben staan. Dan kijken we wat slim is. Soms is het slim om het geld gewoon op de bankrekening te laten staan, zodat we rente ontvangen. En soms is het slim om het geld te beleggen, zodat we rente én koerswinst kunnen krijgen. Wat het beste is, hangt van allerlei zaken af. We laten ons daarbij adviseren door experts en we nemen nooit onnodige risico's. Ook hanteren we op het gebied van duurzaamheid eisen waaraan onze beleggingen moeten voldoen. In onze jaarrekening kunt u lezen hoeveel ons geld aan rente en koerswinst oplevert. In 2016 was dat bijvoorbeeld € 124.000. Dat geld gebruiken we voor onze doelstelling: betere gezondheid in Afrika.

>> Terug naar boven

                           Ontvangt Amref Flying Doctors steun van de Nederlandse overheid?

Momenteel zijn we een van de 25 strategische partners van het ministerie van Buitenlandse zaken. Daarvoor ontvangen we financiering voor onderstaande programma’s in de periode 2016-2020.

Samen met Achest, HAI en Wemos vormen we het Health Systems Advocacy-partnerschap wat zich richt op goed functionerende gezondheidssystemen. Daarnaast zitten we in de Yes I do-alliantie waarin we ons met Plan Nederland, Choice for Youth and Sexuality, KIT en Rutgers richten op genderongelijkheid.

Naast deze partnerschappen zijn wij samen met Akvo, ICCO, RAIN, Simavi en Waste actief in de WASH Alliance waar we voor de periode van 1 jaar (2016) extra financiering hebben gekregen om de activiteiten van deze alliantie voort te zetten. 

 


>> Terug naar boven

 
      Beschikt Amref Flying Doctors over de CBF-erkenning?

We zijn houder van de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het geven van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Als u de CBF-erkenning ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke CBF heeft doorstaan. Een criterium voor grote goede doelen is bijvoorbeeld dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan en moet er een helder inzicht in de financiële gegevens zijn.

De erkenning wordt voor een periode van vijf jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen kunt u bellen met het Centraal Bureau Fondsenwerving (020-417 0003).

>> Terug naar boven

                           Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

We zijn inderdaad aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. Op deze site kunt u ons vinden onder de naam 'Stichting Amref Nederland'. RSIN-nummer: 0045.31.395.

>> Terug naar boven

                           Wat is jullie bezoldigingsbeleid?

De leden van onze Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of andere vergoedingen voor hun werkzaamheden. Reizen die zij voor hun werkzaamheden voor ons maken, betalen ze zelf - tenzij ze deze reis maken vanuit een specifieke opdracht en/of functie binnen het internationale netwerk. Slechts werkelijk gemaakte kosten worden in zo'n geval aan hen vergoed, tegen overlegging van betalingsbewijzen. 

Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft volgens de GDN Beloningsregeling binnen het maximum van € 98.257. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar de Engelstalige jaarrekening. 

De overige medewerkers die bij onze organisatie in dienst zijn, worden beloond conform ons arbeidsvoorwaardenreglement en de daarin opgenomen salarisschalen. Allen verdienen minder dan de directeur. Jaarlijks worden de salarissen geïndexeerd volgens de CBS-index voor CAO-lonen in de sector 'Overige dienstverlening' waaronder charitatieve instellingen vallen. Periodiek vindt een benchmark van de salarisopbouw en de belangrijkste arbeidsvoorwaarden plaats. Dat houdt in dat onze arbeidsvoorwaarden worden vergeleken met die van vergelijkbare organisaties. Uitgangspunt is dat onze arbeidsvoorwaarden van gelijk niveau zijn. Deze benchmark heeft voor het laatst in 2014 plaatsgevonden.

De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht ziet toe op een correcte uitvoering van het bezoldigingsbeleid en evalueert dit dagelijks.


>> Terug naar boven

 


 


                          Zendt Amref Flying Doctors mensen uit naar projecten?

Er is geen vraag naar Nederlandse vrijwilligers in Afrika. Ruim 97% van de mensen die voor Amref werken, hebben de Afrikaanse nationaliteit. En juist omdat we diep geworteld zijn in de Afrikaanse cultuur boeken we resultaten. Wel is er beperkt plaats voor vrijwilligers bij Amref Flying Doctors in Afrika, de Afrikaanse evacuatiedienst.

Ook de Verenigde Naties zijn altijd op zoek naar (medische) vrijwilligers.

>> Terug naar boven

                           Is het mogelijk om een project van Amref in Afrika te bezoeken?

Om onze collega's in Afrika niet onnodig te belasten, zijn onze projecten niet vrijelijk te bezoeken.

>> Terug naar boven

      
Ik wil graag vrijwilliger worden. Wat zijn de mogelijkheden?

Kijk voor een actueel overzicht van onze vacatures op de vacaturepagina. Wellicht ten overvloede: er is geen vraag naar Nederlandse vrijwilligers in Afrika. Ruim 97% van de mensen die voor Amref werken, hebben de Afrikaanse nationaliteit. En juist daarom boeken we resultaten.

>> Terug naar boven

 


                          
Ik wil het werk van Amref Flying Doctors graag steunen. Hoe kan ik dat doen?

Word donateur of sponsor. U helpt zo kwetsbare Afrikaanse bevolkingsgroepen aan een betere gezondheid – en dus aan een betere toekomst. U kunt ook geld doneren via NL68ABNA0707070457 en/of u kunt overwegen om Amref Flying Doctors op te nemen in uw testament. Daar leest u hier meer over.

>> Terug naar boven

 


                          
Ik wil met mijn school/vereniging een project van Amref Flying Doctors steunen. Kan dat?

Ja, u kunt bijvoorbeeld een activiteit organiseren om geld op te halen en dat aan Amref Flying Doctors doneren. Kijk hiervoor op onze actiepagina. U kunt ook een specifiek project steunen. Neem daarvoor contact op met een van onze medewerkers (of via 071-576 9476.)

>> Terug naar boven

 


                          
Ik wil het liefst voor een concreet project sparen. Kan dat?

Dat kan. Wij behouden echter de vrijheid om de geworven gelden aan andere, vergelijkbare projecten te besteden. We adviseren u hier graag over (of via 071-576 9476).

>> Terug naar boven

 


                          
Ik heb medicijnen/medische apparatuur/goederen over die ik niet meer kan gebruiken, hebben jullie daar iets aan?

Wij versturen geen (medische) hulpgoederen naar Afrika. De Stichting Medic kan u wellicht verder helpen, zij doen dat wel.

>> Terug naar boven

 


                          
Hoe komt u aan mijn adresgegevens?

Als u in het verleden een gift aan ons heeft overgemaakt, wordt u in onze donateuradministratie opgenomen. Het is mogelijk dat u daarna opnieuw een verzoek om een gift ontvangt. Voor de werving van nieuwe donateurs maken wij soms gebruik van bestanden van zogenaamde adresleveranciers. De bestanden zijn in eigendom van die leveranciers en worden beschikbaar gesteld voor direct-marketingdoeleinden. Indien u niet wilt dat uw adresgegevens voor wervingsdoeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit doorgeven op telefoonnummer 071-576 9476.

>> Terug naar boven

 


                          
Hoe informeert Amref Flying Doctors donateurs over de besteding van de ontvangen financiële bijdragen?

Donateurs ontvangen vier keer per jaar onze nieuwsbrief Afya Bora Afrika. U leest hierin over de Amref-projecten die u helpt financieren en uitvoeren. Ook wordt u geïnformeerd over onze activiteiten en uitgenodigd voor evenementen. Daarnaast kunt u ons jaarverslag en jaaroverzicht downloaden en ons volgen via social media (Facebook, Twitter en LinkedIn).

>> Terug naar boven

 


                          
Kan ik de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen?

Naast onze reguliere nieuwsbrief versturen wij ongeveer zes keer per jaar een e-mailnieuwsbrief. Hierin leest u onder meer over actuele ontwikkelingen en bijzondere Nederlandse initiatieven. Meld u aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief.

>> Terug naar boven

 


                          
Wat is het bezoekadres van Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

Hier vindt u een routebeschrijving


>> Terug naar boven

 


                          
Is Amref hetzelfde als Stichting Flying Doctors Gala of werken deze organisaties samen?

Nee, we hebben de samenwerking met deze organisatie beëindigd. Stichting Flying Doctors Gala was een zelfstandige stichting met eigen bestuur die in het verleden gala’s organiseerde. De netto opbrengsten van de gala's werden gedoneerd aan Amref Flying Doctors. In het voorjaar van 2002 hebben we besloten niet langer onze naam te verbinden aan deze stichting en er geen verdere schenkingen van te aanvaarden.

Van de zeer exclusieve gala’s werd een te bescheiden deel van de opbrengst aan ons gedoneerd. Onze vragen daarover konden niet beantwoord worden. Gezien het feit dat onze organisatie transparant werkt, vonden wij verdere samenwerking niet langer verantwoord. Stichting Flying Doctors Gala is doorgegaan onder een andere naam en heeft tot en met 2005 jaarlijks een African Doctors Gala georganiseerd.

>> Terug naar boven

                           Is uw vraag niet beantwoord?

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan onze medewerkers (of via 071-576 9476).

>> Terug naar boven

 

 

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting AMREF Nederland of bij derden die (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vervulvoudiging en openbaarmaking is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting AMREF Nederland.

We hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van het (beeld)materiaal te achterhalen. Wanneer desondanks (beeld)materiaal wordt getoond waarvan je (mede)rechthebbende bent en niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik, verzoeken wij contact met ons op te nemen via info@amref.nl.