Amref Flying Doctors streeft naar een betere gezondheid van kwetsbare jonge vrouwen in Afrika. Dat is onze  visie.

Visie en missie

Het recht op een goede gezondheid kun je niet afdwingen. Het recht op een goede gezondheidszorg, voor iedereen, wél. Daar zetten wij ons bij Amref Flying Doctors voor in.

Onze visie

Amref Flying Doctors streeft naar een betere gezondheid voor kwetsbare jonge vrouwen in Afrika.

Onze missie

Wij werken aan een betere gezondheid van kwetsbare jonge vrouwen in Afrika. We richten ons op fondsenwerving en het creëren van draagvlak bij publiek en politiek. We ondersteunen Amref Health Africa (Amref in Afrika) bij haar werk om gemeenschappen mondig en sterk te maken en om duurzame gezondheidssystemen op te zetten. Zodat ook jonge vrouwen de gezondheid en zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Onze inzet daarbij is verbindingen leggen, kennis delen en lobbyen. Daarbij gaan we uit van de behoeften, maar vooral van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. Onze kernwaarden zijn openheid, integriteit en efficiëntie.

Onze statutaire doelstelling

Amref Flying Doctors heeft ten doel de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren, opdat zij de kans krijgen om te ontsnappen aan de armoede en hun levensstandaard te verbeteren.

Amref Flying Doctors tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het geven van voorlichting en het bevorderen van de bewustwording in Nederland over de problematiek en de bewezen oplossingen, ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika.
  • Pleitbezorging en beïnvloeding van de politiek over de problematiek en de bewezen oplossingen ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika.
  • Fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen en het verschaffen van onder meer donaties in natura, faciliteiten, kennis en advies.
  • Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdeling met het doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.